ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตราการช่วยเหลือนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ จึงขอแจ้งกำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ด้วยตนเองตาม URL ที่จะส่งให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา ตามกำหนดดังนี้
สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 4 มกราคม – 9 มกราคม 2566
3 3 กุมภาพันธ์ – 14 กุมภาพันธ์ 2566
4 3 มีนาคม – 14 มีนาคม 2566
สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 1 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2566
3 1 มีนาคม – 10 มีนาคม 2566
4 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2566
With reference to the Installment Payment Plan, please note the following schedules for printing the registration slip for installment payments for the Second Semester of the Academic Year 2022. Students will receive a URL link to be used for printing the registration slip via email during the following schedules:
For Undergraduate Students
Installment No. Schedule for Printing Registration Slip
2nd Installment 4 January – 9 January 2023
3rd Installment 3 February – 14 February 2023
4th Installment 3 March – 14 March 2023
For Graduate Students
Installment No. Schedule for Printing Registration Slip
2nd Installment 1 February – 10 February 2023
3rd Installment 1 March – 10 March 2023
4th Installment 29 March – 7 April 2023