ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตราการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ จึงขอแจ้งกำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินของภาคการศึกษาที่ 1/2565 นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ด้วยตนเองตาม URL ที่จะส่งให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา ตามกำหนดดังนี้
สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 9 สิงหาคม – 14 สิงหาคม 2565
3 14 กันยายน – 22 กันยายน 2565
4 14 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2565
สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
3 14 กันยายน – 22 กันยายน 2565
4 14 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2565
With reference to the Installment Payment Plan, please note the following schedules for printing the registration slip for installment payments of the Semester 1 of the Academic Year 2022. Students will receive a URL link to be used for printing the registration slip via email during the following schedules:
For Undergraduate Students
Installment No. Registration Slip Printing Period
2nd Installment 9 August – 14 August 2022
3rd Installment 14 September – 22 September 2022
4th Installment 14 October – 22 October 2022
For Graduate Students
Installment No. Registration Slip Printing Period
2nd Installment 27 August – 2 September 2022
3rd Installment 14 September – 22 September 2022
4th Installment 14 October – 22 October 2022