ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตราการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ จึงขอแจ้งกำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ด้วยตนเองตาม URL ที่จะส่งให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา ตามกำหนดดังนี้
ปี/ภาค สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
3/2564 2 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565
1/2565 กลุ่ม 1/1 (เปิดเรียนเดือน มิ.ย.65) 2 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565
ปี/ภาค สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
3/2564 2 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565
With reference to the Installment Payment Plan granted by the University, please refer to the following information on a specified period when you may print a registration slip via a URL Link which we will send to your email address, as follows:
Semester/AcademicYear For Students of the Undergraduate Degree Programs
Installment No. Registration Slip Printing Period
Summer Session/2021 2 June 23-July 2, 2022
Semester 1/2022
(Group 1/1, starting in June 2022)
2 June 23-July 2, 2022
Semester/AcademicYear For Students of the Master’s Degree Programs
Installment No. Registration Slip Printing Period
Summer Session/2021 2 July 28-August 6, 2022