ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ให้สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ จึงขอแจ้งกำหนดวันพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ของภาคการศึกษาที่ 2/2566 นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ด้วยตนเองตาม URL ที่จะส่งให้ทางอีเมล์ของนักศึกษา ตามกำหนดดังนี้
สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 22 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
3 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567
4 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567
สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท
งวดที่ วันที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
2 19 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567
With reference to the Installment Payment Plan, please note the following schedules for printing the registration slip for installment payments for the Second Semester of the Academic Year 2023. Students will receive a URL link to be used for printing the registration slip via email during the following schedules:
For Undergraduate Students
Installment Schedule for Printing Registration Slip
2 nd Installment 22 December 2023 – 5 January 2024
3 rd Installment 25 January – 5 February 2024
4 th Installment 23 February – 5 March 2024
For Graduate Students
Installment Schedule for Printing Registration Slip
2 nd Installment 19 February – 5 March 2024